Goed Werkgeverschap

In de afgelopen 20 jaar zijn veel varkenshouders ook werkgever geworden. Een goed werkgever zijn is de basis voor plezier en kwaliteit in het werk. Om van werkgever en werknemers een goed team te maken is de Stichting KPV het project Goed Werkgeverschap gestart. Binnen de varkenshouderij is op 25 bedrijven een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de status van werkgeverschap. In dat onderzoek zijn door het uitzetten van digitale vragenlijsten aan ondernemers en hun medewerkers, gevolgd door interviews resultaten verzameld.

Het onderzoek heeft zich gericht op vijf thema’s. In onderstaande tabel zijn deze met hun eindscore benoemd.

Eindcijfer per thema Gemiddelde scores benchmark
1. Organisatie van werk 8,5
2. Wet- en regelgeving 6,9
3. Arbeidsomstandigheden 7,9
4. Werksfeer 8,1
5. Groei en ontwikkeling 7,0
Gemiddelde score 7,7

 

De interviews leverde aanvullende informatie op. Deze zijn gesorteerd op trefwoorden zoals onderstaand weergegeven.

Trefwoord Totaal %
BHV 7 6%
CAO kennis 14 13%
Communicatie 5 5%
Doelen stellen 1 1%
Functioneringsgesprekken 18 16%
Motiveren 6 5%
Ontwikkeling medewerkers 20 18%
RI&E uitwerken 16 15%
Structuur aanbrengen 17 15%
Werkoverleg 6 5%
Eindtotaal 110 100%

 

De objectief gescoorde thema’s, samen met de interview resultaten hebben geleid tot het opstellen van actieplannen per bedrijf.

Deze actieplannen zijn vervolgens begeleid binnen het project. In 1:1 begeleidingstrajecten en in groepsverband zijn de volgende acties uitgevoerd:

  • Het implementeren en begeleiden van functioneringsgesprekken en werkoverleggen.
  • Het opstellen van Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) in groepsverband in samenwerking met Stigas.
  • Het leren opstellen en implementeren van werkprocessen, protocollen en werkschema’s.
  • Tijdens een symposium is in groepsverband een aantal zaken belicht; communicatie tussen werkgever & werknemers en de communicatie binnen het team; wet en regelgeving ten aanzien van cao in samenwerking met de Werkgeverslijn.
  • Er is een speciale communicatie bijeenkomst voor Poolse medewerkers geweest. Aan de hand van praktijkvoorbeelden in de stal is gediscussieerd.

 

De effecten van de resultaten zijn gemeten door een eind enquête te houden en een evaluatiegesprek. Nagenoeg 60 deelnemers reageerden digitaal. Zij reageerden op 2 stellingen in een score van 1-10. Van onderliggende vragen is verder verslag gedaan in het sectorplan.

 

Groep

 

#

Ik ben bewuster geworden Er zijn positieve veranderingen
Eigenaren 22 7,6 7,1
Medewerkers in loondienst 28 6,0 5,9
Medewerkers via uitzendbureau 5 6,6 5,6
ZZP-er 3 7,0 5,3
Totaal 58 6,7 6,3

 

Ook is de vraag gesteld of mensen dit project aanbevelen aan collega varkenshouderij bedrijven. Dat leverde het volgende beeld op.

 

Groep

 

#

Ja,

ik beveel dit aan

Nee,

ik beveel dit niet aan

Eigenaren 20 19 1
Medewerkers in loondienst 28 24 4
Medewerkers via uitzendbureau 5 4 1
ZZP-er 3 3 0
Totaal 56 50 6

 

 

Conclusie en aanbeveling

Op basis van een kwalitatief onderzoek op 25 varkenshouderijbedrijven in Nederland kan gesteld worden dat meer inzicht is gekregen in de status quo van werkgeverschap in de varkenshouderij.

Het is mogelijk om via gerichte actieplannen per bedrijf werkgeverschapskenmerken te verbeteren. Daarbij dient wel aangetekend te worden dat goede communicatie en betrokkenheid van werkgevers en werknemers van cruciaal belang is voor dit welslagen.

Samenwerking tussen de stakeholders rondom het thema Goed Werkgeverschap is van wezenlijk belang om draagvlak en succes te realiseren.

Door actief en collectief samen te werken kan door het verbeteren van de werkgeverschapkenmerken de duurzame inzetbaarheid van mensen verhogen. Gezond en vitaal ouder worden op de werkplek ligt dan in het verschiet.

Om deze reden bevelen wij aan om constructief samenwerking te zoeken tussen de stakeholders op het thema werkgeverschap.