Home > Privacy

Privacy


Stichting KPV is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar, relaties en bezoekers van de website www.stichtingkpv.nl van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Stichting KPV houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Gegevensverwerking
Stichting KPV verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot bezoekers van deze website in het verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op:
• het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van Stichting KPV en gerelateerde derden en het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten;
• het beoordelen en accepteren van (potentiële) klanten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;
• het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden.
De informatie die u beschikbaar stelt kan verder gebruikt worden om u te informeren over, onder andere, de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website. Uw persoonlijke gegevens zullen niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden die niet gerelateerd zijn aan de Stichting KPV.

Websites van derden
Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Vragen
Voor vragen over dit privacy statement en/of de wijze waarop de Stichting KPV uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen via het contactformulier van deze website

Wijzigingen privacy statement
Stichting KPV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.